10

خدا رو شکر

خدارو شکر

تموم شد اون شک ها اون تردید ها

همه همه حقیقت بود اما

خدای خوبم کمکم کرد

و خودش خواست که برگرده

 خودش برگشته

 میگه همیشه تو عذاب وجدان و خجالت بود

 دیگه سعی کن  خوب باشی من برات بهتر از گذشت میشم....

خدا یا تو گواهی

بر همه عذاب ها درد هام

می بخشم

تو هم ببخش  مارا

خدای خوبم مهربونم کمکم کن  من و به حال خودم رها نکن

تو یار و یاورم باش

 کمک کن اون دست از سرمون بردار

خدایا حالا که اون برگشته کمکم کن که من دوباره مثل قبل نباشم هر روز هر لحظه بهتر از قبل باشم

به امید تو

/ 0 نظر / 6 بازدید